Home / Over 2100 / Methode 2100
boog

Methode 2100

Strategie

2100 maakt strategie, maatschappelijke strategie. Volgens ons zijn hiervoor vijf ingrediënten nodig, die we grafisch kunnen weergeven in een strategisch model:

Voor elke maatschappelijke uitdaging die 2100 ter hand neemt, gaan we de vijf ingrediënten van een strategie ontwerpen. Het eindresultaat kunnen we samenvatten als een ingevulde strategisch model.

Methode 

2100 hanteert voor zijn projecten een interactieve werkwijze, gebaseerd op het volgende stramien:
 1. Issues: iedereen kan issues aandragen op de website van 2100. De redactie van 2100 modereert. De redactie maakt een beargumenteerde keuze;
 2. Agenderen: bij elk issue kunnen bezoekers van de site materiaal aanleveren waaruit de urgentie van het betreffende issue kan blijken. Het bureau van 2100 doet bovendien eigen research om urgentie te staven. Als de keuze voor een issue is gemaakt en de urgentie voldoende is onderbouwd, promoveert de redactie het betreffende issue tot een strategieproject. De redactie lanceert het project via het web en andere media, voorzien van de nodige bewijslast ‘waarom het tijd wordt dat we hier als samenleving eens goed over na gaan denken'.
 3. Respons: na de lancering peilt de redactie van 2100 in het netwerk of men de urgentie onderkent en of men bereid zou zijn mee te werken aan nadere analyse cq mee te denken aan ontwikkeling van oplossingen. Bij ontbrekende respons kan de redactie besluiten een issue nog eens te lanceren, te herformuleren of voorlopig te sluiten afhankelijk van de argumenten die respondenten aanvoeren. Bij voldoende enthousiasme volgt:
 4. Analyse: het bureau van 2100 maakt zelf een analyse, scant en raadpleegt collega-instituten in het buitenland, vraagt vooraanstaande deskundige(n) een analyse van het betreffende issue te maken en/of start een wikipedia-achtige collaborative. De analyse verschijnt hoe dan ook op de site, en in andere uitingen van 2100 en is basismateriaal voor:
 5. Strategie- ontwerp: de redactie organiseert ontwerpsessies met een verscheidenheid aan deelnemers om samen concepten en interventies te ontwerpen. Het bureau van 2100 modereert deze sessies waarin niet alleen ideeën en plannen worden gesmeed, maar ook coalities om die plannen tot uitvoering te brengen.
 6. Rapportage: via de website van 2100, artikelen in de media en via andere kanalen rapporteren we over de gemaakte plannen en plaatsen waar mogelijk bedenkers en uitvoerders in de spotlight. Na verloop van tijd berichten we over voortgang en eventuele resultaten.
 7. Spin-off: gedurende de gehele cyclus en ook na afloop daarvan kunnen kleinere nevenproducten ontstaan die 2100 als gerichte beleidsvoorstellen kan lanceren. Het benutten van dergelijke 'bijvangsten' is een cruciaal onderdeel van de werkwijze van 2100.
 8. Maatschappelijk strategisch denkwerk is niet van de korte baan. De cyclus van lancering van een project tot publicatie van strategie beslaat ongeveer 12 maanden. Daarna worden resultaten gevolgd en kunnen nog spin-off-activiteiten ontstaan.

2100 strategie ontwerpsessie - spelregels:

Met deze spelregels streeft 2100 ernaar dat deelnemers vrijuit kunnen spreken en dat hun ideeën maximaal ten goede kunnen komen aan de maatschappelijke uitdaging waarvoor we strategie willen maken.

 1. We zijn op zoek naar nieuwe invalshoeken, nieuwe strategie. Er zal dus relatief veel
  ruimte zijn om ideeën naar voren te brengen. Discussie en debat zijn ondergeschikt. We
  zijn niet op zoek naar consensus.
 2. Deelnemers spreken op persoonlijke titel, ze worden niet uitgenodigd om een organisatie
  of achterban te vertegenwoordigen.
 3. 2100 maakt twee verslagen van een ontwerpsessie:
  • een vertrouwelijk integraal verslag, dit is geanonimiseerd, maar voor wie erbij was,
   wel te gebruiken om nog eens navraag te doen, etc.
  • de 2100 redactie maakt een selectie van de naar voren gebrachte ideeën en voorstellen en kneedt daarvan op eigen wijze een strategisch plan. Nadat de deelnemers hebben kunnen reageren op een concept, wordt dat plan gepubliceerd. 
 4. Bij publicatie wordt de volgende clausule opgenomen: 'dit strategisch plan kwam tot stand dankzij de inbreng van , de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat berust volledig bij de redactie van denktank
  2100'.


2100

2100 is een onafhankelijke denktank. Het doel van 2100 is strategie ontwikkelen voor de Nederlandse samenleving.

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.